Documents, forms, templates

Residence permit - the basis for conducting business activities.

Documents, forms, samples of documents for applying for residence permit with the basis of business.

Name

Type

Last update

файл

Oświadczenie cudzoziemiemca (template)

файл

Ankieta dotyczaca prowadzonej dzialalnosci gospodarczej (wzor JDG)

файл

Załącznik nr 1

файл

Załącznik nr 1

файл

Oświadczenie o liczbie osób na utrzymaniu

файл

Oświadczenie o wydruku karty bez adresu

файл

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

Background information

Name

Type

Last update

файл

Wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty

Name

Type

Last update

файл